English

Diensten

Aan bedrijven, overheden, verzekeraars en advocaten bied ik mijn consultancydiensten aan. Het gaat onder andere om de volgende diensten:

De Nederlandse coassurantiemarkt

Advisering over specifieke regelingen, modelpolisvoorwaarden etc. die gehanteerd worden binnen de Nederlandse coassurantiemarkt, de Vereniging Nederlandse Assurantiebeurs (VNAB).

Advisering op het gebied van de navolgende onderwerpen. Als voorzitter van vele VNAB-commissies en door mijn deelname aan andere commissies, zoals de juridische commissie Adfiz, kon ik een uitgebreide juridische en praktische kennis opbouwen van:

 • VNAB modelpolisvoorwaarden
 • Specifieke VNAB-regelingen, zoals betalingsverkeer en betalingsrisico’s
 • Disputen rond Intermediairswijzigingen
 • Mededingingswet- en regelgeving in de verzekeringsmarkt

Polisdekking en schadegevallen

Advisering met betrekking tot bestaande polisdekkingen en complexe schadegevallen. Het gaat hierbij om zakelijke schadeverzekeringen die gebaseerd zijn op Nederlands of Engels recht. Daarnaast kan ik optreden als deskundige bij lopende procedures dienaangaande.


Contract risk management

Advisering bij contract risk management. Dit heeft betrekking op af te sluiten of reeds afgesloten contracten in relatie met uw bestaande of te regelen polisdekkingen. U kunt onder meer denken aan verzekeringsbepalingen in contracten betreffende:

 • Constructieprojecten op land en offshore
 • Scheepsaanbouw
 • Verhuur van landmaterieel

Het gaat hierbij om een specifieke vorm van contract risk management.

Mededinging

Advisering op het gebied van mededinging.

Gezien de toegenomen aandacht binnen Nederland en de EU voor mededinging beperkende praktijken, is mededinging een belangrijk onderwerp voor de schadeverzekeringsmarkt. Als deelnemer aan een ad hoc commissie van de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt was ik nauw betrokken bij het overleg met de NMa, thans de Autoriteit Consument en Markt ( ACM), om tot een oplossing te komen voor de ontstane discussies rond makelaarspools. Dit leidde tot het Protocol Intermediaire Pools van het Verbond van Verzekeraars.

Bovendien kon ik bijdragen aan de totstandkoming van BIPAR High Level Principles, waarmede EU spelregels om mededinging niet te schaden geformuleerd werden voor het in coassurantie onderbrengen van verzekeringen. Dit initiatief vanuit de BIPAR , de Europese organisatie van verzekeringsintermediairs, werd door de Europese Commissie zeer op prijs gesteld.

De ontwikkelingen op dit belangrijke gebied volg ik nauwgezet.

Assurantiebelasting en BTW

Advisering op het gebied van assurantiebelasting en BTW bij verzekeringen.

Met vraagstukken op het gebied van assurantiebelasting en BTW, waarbij ik bij een groot aantal gesprekken met de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën aanwezig was, heb ik ruim 40 jaar ervaring. Aan oplossingen voor onduidelijkheden in de wetgeving en de overgangsregelingen bij een aantal verhogingen van het assurantiebelastingtarief heb ik mogen bijdragen. Ook bij vragen wanneer BTW of assurantiebelasting verschuldigd is kan ik u adviseren .


Lecture-Icon

Lezingen

Regelmatig verzorg ik lezingen en workshops in het kader van onder meer de Praktijkleergangen Coassurantie en Zeeverzekering van de Erasmus Academie. Uiteraard ben ik ook beschikbaar om dit voor mijn cliënten te doen.


Rates-Icon

Mijn tarieven

Mijn tarieven zijn gebaseerd op een van te voren af te spreken marktconform uurloon dat afhankelijk is van het geschatte aantal benodigde uren en de complexiteit van het onderwerp van advies. Voor lezingen en workshops kan een vast tarief worden afgesproken.Write-Icon

Publicaties

Als schrijver en/of redacteur heb ik bijdragen geleverd aan boeken over de verzekeringswereld, waaronder:

 • Verzekering ter beurze, coassurantie in theorie en praktijk
 • Zicht op toezicht in de verzekeringssector
 • De Wansink-bundel; van draden en daden; liber amicorum
 • Hans Catz, trouwe makelaar ter beurze

Wilt u gebruik maken van mijn kennis als consultant op dit gebied van (groot)zakelijke schadeverzekeringen? Neem dan contact met mij op.

Contact